EST

Õppekava Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes

Projekti Entretoy raames ja koostöös Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusega koostati lisaerialamooduli õppekava tasemeõppes osalevatele tulevastele ja töötavatele pedagoogidele: Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes.
Moodle asukoht Kontakt: Marge Täks, marge.taks@ut.ee

ÕPPEAINE ÜLDANDMED

 

1

ÕPPEAINE KOOD ja NIMETUS   (eesti ja inglise keeles)

Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes

2

STRUKTUURIÜKSUS

Institute of Education / haridusteaduste instituut

3

KOGUMAHT (EAP)

6 EAP

4

KESTUS SEMESTRITES

1 semester

5

ÕPPEAINE ON VÕTA RAAMES ASENDATAV (Jah/ei)

Ei

No

6

ÕPPEAINE EESMÄRGID

(eesti ja inglise keeles)

Aine eesmärgiks on arendusmeeskonna juhtimiseks vajalike planeerimis-, koostöö- ja analüüsioskuste omandamine ja arendamine, mille tulemusena oskab õppija kasutada erinevaid meeskonnajuhtimise metoodikaid ja toetada meeskonna arengu protsesse. Õpetajakoolituse kontekstis on lisaeesmärgiks õpetajate meeskonna võimekuse omandamine õpilaste projhektipõhiste meeskondade juhendamisel.

7

ÕPPEAINE ÕPIVÄLJUNDID

(eesti ja inglise keeles)

Õppeaine edukalt läbinud üliõpilane:

·       Mõistab meeskonna- ja grupitöö eeliseid ja puudusi ning rakendusvõimalusi võrreldes individuaaltööga;

·       Oskab anda õppeprotsessis vastutuse õppijale/meeskonnaliikmele, suurendades tema ettevõtlikkust;

·       Oskab suunata nii õpetajate/juhendajate kui õppijate meeskondi oma tegevust analüüsima ja üksteisele tagasisidet andma;

·       Oskab toetada probleemide analüüsimist ja lahendamist meeskonnas;

·       Oskab juhtida loov- või arendusprojekti, kasutades erinevaid disainijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid;

·       Mõistab meeskonnajuhi isikliku arengu ja tegevuse analüüsi olulisust meeskonna ja õppijate juhtimisel;

·       Oskab lõimida omandatavaid teadmisi ja oskusi varasemate õpikogemustega.

8

ÕPPEAINE LÕPPHINDAMINE

Mitteeristav

9

SISU LÜHIKIRJELDUS (eesti ja inglise keeles)

Õppeaine läbimine võimaldab üliõpilasel omandada põhilised teadmised ja oskused järgmistel teemadel:

-       Meeskonna olemus, tüübid ja arenguprotsessid.

-       Juhi roll ja juhtimisstiil meeskonnas – juht, coach, õpetaja, mentor, nõustaja.

-       Mäng meeskonnaõppes.

-       Jõustamine ja delegeerimine meeskonnatöös.

-       Meeskonnatöö planeerimine ja tööjaotus.

-       Suhtlemine ja kommunikatsioon meeskonnas.

-       Disainijuhtimise protsess ja meetodid, sh. loovmeetodid õppe aineteülesel korraldamisel.

-       Eneseanalüüs ja professionaalne areng meeskonnajuhi töö osana.

Aine on tihedalt seotud põhipraktika läbimisega haridusasutuses.

10

KOHUSTUSLIKUD EELDUSAINED

Puuduvad, v.a. kui õpetajahariduse tudeng soovib omandada ettevõtlusõpetaja kõrvaleriala, mille puhul tuleb eelnevalt läbida ained “Ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus I” ja “Ettevõtluspedagoogika”.

 


 

11

ÕPPEAASTA, SEMESTER, ÕPPEVORM

2017/2018 kevadsemester või 2018/2019 sügissemester

auditoorne õppetöö ja iseseisev töö (meeskondades)

12

OSA, MAHT

-

13

OSA(DE) LÕPPHINDAMINE/LÕPPHINDAMISED

-

14

VASTUTAV ÕPPEJÕUD (kui õppeainet viib läbi mitu õppejõudu, siis esitada kõigi (külalis) õppejõudude nimed)


15

OSALEJATE PIIRARV

Min 10, max 25

16

SIHTRÜHM JA ÕPPEAINES OSALEMISE EELTINGIMUSED

Õpetajahariduse õppekavadel osalejad.

Ettevõtlusõpetaja kõrvaleriala valinud üliõpilased peavad läbima eelnevalt aine “Ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus I” ja “Ettevõtluspedagoogika” ning lõimima käesoleva aine läbimiseks vajalikud tegevused ainega “Põhipraktika” haridusasutuses 6 EAP mahus.

17

SOOVITUSLIKUD EELDUSAINED

“Ettevõtja praktiliste oskuste baaskursus I “, “Ettevõtluspedagoogika”

18

ÕPETAMISE KEEL(ED)

Eesti

 

19

ÕPIVÄLJUNDITE SAAVUTAMISEKS VAJALIKUD TEISED KEELED

Inglise

20

ÕPPETÖÖ MAHUD JA VORMID (kontaktõpe: loeng, seminar, praktikum, individuaaltund; iseseisev töö (sh e-õpe); praktika

Lectures / loengud: 8 hours / tundi,

seminars / seminarid: 32 (kaetud 16 h) hours / tundi,

practicums / praktikumid: 16 (kaetud 4 h) hours / tundi,

independent work / iseseisev töö: 100 hours / tundi

21

VEEBIPÕHINE ÕPE

Osaliselt jah

22

TOIMUMISNÄDALAD

 

23

AJAKAVA

1. Sissejuhatav loeng. (4 h)

2. Kodutöö: Meeskonna moodustamine ja meeskonnaprojekti teema/probleemi valik ning tugitegevuste tegevuskava koostamine seminaril esitamiseks.

3. Loeng, seminar. (2+2)

4. Meeskonnatööna projekti sisutegevuste kavandamine ja elluviimise ettevalmistamine haridusasutuses põhipraktika raames 6 EAP mahus.

5. Loeng, seminar. (2+2)

6. Seminar, praktikum. (2+2)

7. Seminar, praktikum. (2+2)

8. Seminar. Projekti tulemuse ja isiklike arengukavade esitlus (sisaldab ka meeskonnatöö analüüsi). (4 h)

9. Seminar. Projekti tulemuse ja isiklike arengukavade esitlus (sisaldab ka meeskonnatöö analüüsi). (4 h)

24

ÕPPEAINE KODULEHT

 

25

RAAMATUKOGU AINEPAKETT (link)

 

26

KOHUSTUSLIKUD ÕPPEMATERJALID

Õppejõu(dude) koostatud materjalid, mis on kättesaadavad ainele registreerumisel.

Lisaks valitakse koos õppegrupiga järgnevast loetelust üks raamat, mida loevad kõik õppijad ja mida ühiselt arutatakse, samuti peab igaüks lugema 2 raamatut soovitusliku kirjanduse nimekirjast (vt p 27)

Vesso, S., Saue, K. Õnnelik meeskond. Tallinn: Äripäev, 2008, 223 lk.

Lencioni, P. Viis põhjust miks meeskonnad ei toimi. Tallinn: Pegasus, 2008, 237 lk.

Banfield, R. Design Leadership: How Top Design Leaders Build and Grow Successful Organizations. Beijing [etc.]: O'Reilly, 2016, 153 lk.Merholz, P., Skinner, K. Org Design for Design Orgs: Building and Managing In-House Design Teams. Beijing [etc.]: O'Reilly, 2016, 183 lk.

27

SOOVITUSLIKUD ÕPPEMATERJALID

Cohen, A.R., Bradford, D.L. Mõjutamine võimuta : kuidas juhtida inimesi, kes ei tööta sinu alluvuses? Tartu: Väike Vanker, 2006, 199 lk.

Vadi, M. Grupid organisatsioonis. Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001, 214 lk.

Sibbet, D. Visual teams: graphic tools for commitment, innovation & high performance. Hoboken : Wiley, c2011, 286 lk.

Sibbet, D. Visual leaders: new tools for visioning, management, & organization change. Hoboken (N.J.) : Wiley, c2013, 229 lk.

28

ISESEISEV TÖÖ (iseseisvate tööde loetelu ja juhised nende tegemiseks)

4 kodutööd – millest osa valmistatakse ette individuaalselt, osa meeskonnatööna:

1. Kirjanduse läbitöötamine, toetamaks individuaalset arengut ja aine raames läbi viidavat meeskonnaprojekti (toimub läbivalt aine kestel);

2. Meeskonna moodustamine ja meeskonnaprojekti teema/probleemi valik ning tegevuskava koostamine seminaril esitamiseks:

-       Meeskonnaleping ja meeskonna oskuste kaardistamine

-       Projektiidee valik

-       Projektitöö tugitegevuste kavandamine (ajakava, rollid, ülesanded);

3. Meeskonnatööna projekti kavandamine ja elluviimise ettevalmistamine haridusasutuses põhipraktika raames 6 EAP mahus

-       Projektiidee ja praktikakoha/-kohtade valik

-       Projektitöö sisutegevuste kavandamine (ajakava, rollid, ülesanded);

4. Projekti tulemuse esitlus (sisaldab ka meeskonnatöö analüüsi)

 

5. Isiklik arengukava: õpileping iseenedaga, “mina kui juhendaja/tiimicoach”-esitlus, õpiobjektide metoodilise kogu loomine. Haridusinnovatsiooni magistriõppekaval õppijatel tuleb isiklik arengukava lõimida aine “Isiklik professionaalne areng” raames koostatud õpi- ja enesearenguplaaniga.

 

ÕPIVÄLJUNDITE HINDAMINE

 

29

HINDAMISMEETOD(ID) (tasemetest, kontrolltöö, essee, uurimistöö, kirjalik eksam, suuline eksam, kirjalik arvestus, suuline arvestus, kodutöö esitus, ettekanne, esitus, etendus, referaat, kollokvium, kodulugemise vastamine). Kirjeldatakse iga hindamise kohta.

HINDAMISKRITEERIUMID

Kodutöö 1:

-       Kirjanduse läbitöötamine toimub läbivalt ainekursuse jooksul. Tulemused avalduvad ülejäänud kodutööde kirjalikult vormisamisel, sh viidatud kirjanduse nimekirjas.

 

Kodutöö 2:

-       meeskond on tähtaegselt komplekteeritud ning saavutatud on konsensuslik otsus meeskonnatöö projekti(de) ja seotud probleemipüstitus(t)e osas;

-       probleemistik on kirjeldatud lähteülesande vormis;

-       koostatud on meeskonnatöö tugitegevuste ajakava ning jaotatud rollid ning ülesanded;

-       iga meeskonnaliige on koostanud eneseanalüüsi, reflekteerides oma käitumist grupiprotsessides osalejana kodutöö 1 kontekstis.

 

Kodutöö 3:

-       kasutades erinevaid disaini tööriistu, on koostatud lähteülesandes kirjeldatud probleemistiku analüüs ning sellest lähtuvad järeldused edasisteks tegevusteks;

-       loovmeetodeid kasutades on töötatud meeskonnatöö tulemusena välja erinevad projekti(de) teostamiseks sobivad sisutegevuste alternatiivid vastavalt valitud praktikakoha iseärasustele;

-       alternatiivsetest lahendusvariantidest on meeskond konsensusliku otsusega valinud testimiseks sobiva(d);

-       lahenduse prototüüpimise faasi tulemused on kirjeldatud;

-       iga meeskonnaliige on koostanud eneseanalüüsi, reflekteerides oma käitumist grupiprotsesside osalejana kodutöö 2 kontekstis.

 

Kodutöö 4:

-       koostatud on tekstiline ning graafiliselt visualiseeritud kokkuvõte praktikaprojekti(de) läbiviimisest, sh probleemi(de) lõpplahendus(t)est ning kasutatud õpiobjektide metoodilisest kogust;

-       iga meeskonnaliige on koostanud eneseanalüüsi, reflekteerides oma käitumist grupiprotsesside juhtijana kodutöö 3 kontekstis.

 

Kodutöö 5:

-       iga meeskonnaliige on koostanud enda isikliku arengukava meeskonnajuhina arendamist vajavate pädevuste kohta.

-       Haridusinnovatsiooni magistriõppekaval õppijatel on isiklik arengukava lõimitud aine “Isiklik professionaalne areng” raames koostatud õpi- ja enesearenguplaaniga.

 

30

HINDAMISELE PÄÄSEMISE TINGIMUSED (tähtajad, kordushindamised jms)

Lõpphinde saamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorses töös ning 3 kodutöö esitamine.

31

HINDAMISTULEMUSE  KUJUNEMINE

Mitteeristava hindamise aluseks on osalus kontakttundides vähemalt 75%, osalus meeskonnatöös ning kõigi kodutööde esitamine.

 

32

VÕLGNEVUSTE LIKVIDEERIMISE VÕIMALUSED

Kokkuleppel vastutava õppejõuga.